Nakupování není k dispozici v privátním módu prohlížení

Poslední aktualizace 26. Únor 2018

Politika ochrany osobních údajů EU-US

Společnost Jeunesse přijala tuto politiku ochrany osobních údajů EU-US (" Politika ") ke stanovení a udržení adekvátní míry ochrany osobních údajů. Tato politika se vztahuje na zpracování osobních údajů, které společnost Jeunesse obdrží od zákazníků z Evropské unie a ze Švýcarska.

Společnost Jeunesse dodržuje rámec ochrany osobních údajů EU-US a švýcarsko-americký rámec ochrany osobních údajů stanovený americkým Ministerstvem obchodu ohledně shromažďování, použití a uchování osobních informací od soukromých osob v členských státech Evropské unie a ve Švýcarsku. Společnost Jeunesse potvrdila, že plní principy ochrany osobních údajů EU-US ohledně oznámení, výběru, odpovědnosti za převádění osobních údajů, jejich zabezpečení, neporušenost a omezení účelu, přístup, postih, vymáhání a odpovědnost. Pokud existuje jakýkoliv nesoulad mezi pravidly v této politice ochrany osobních údajů a principy ochrany osobních údajů EU-US, budou mít převahu principy ochrany osobních údajů EU-US. Ke zjištění více informací o programu ochrany osobních údajů EU-US a ke shlédnutí stránky s naší certifikací, prosím navštivte  https://www.privacyshield.gov.

Federální obchodní komise (FTC) má soudní pravomoc nad plněním pravidel ochrany osobních údajů EU-US ze strany společnosti Jeunesse.

Od všech zaměstnanců společnosti Jeunesse, kteří pracují s osobními údaji z Evropy a Švýcarska, se vyžaduje, aby plnili principy uvedené v této politice.

Termíny uvedené velkým písmem jsou definovány v kapitole 14 této politiky.

I. Předmět

Tato politika se vztahuje na zpracování osobních údajů soukromých osob, které společnost Jeunesse obdrží ve Spojených státech amerických a které se týkají zákazníků z řad soukromých osob, které mají bydliště v Evropské unii a ve Švýcarsku. Společnost Jeunesse poskytuje produkty a služby obchodním společnostem a spotřebitelům.

Tato politika se nevztahuje na údaje, ze kterých nelze identifikovat jednotlivé osoby, nebo na situace, ve kterých se používají pseudonymy. (Použití pseudonymů zahrnuje výměnu jmen nebo jiných identifikátorů náhradami, aby nebyla možná identifikace jednotlivých osob.)

II. Odpovědnosti a vedení

Společnost Jeunesse určila své právní oddělení k dohledu nad svým programem informační bezpečnosti, včetně jejího plnění programu ochrany osobních údajů v EU a ve Švýcarsku. Právní oddělení prověří a schválí jakékoliv zásadní změny tohoto programu, které budou nezbytné. Jakékoliv otázky, obavy nebo poznámky týkající se této politiky lze také směrovat na adresu to [email protected].

Společnost Jeunesse bude udržovat, monitorovat, testovat a aktualizovat politiky, postupy a systémy ochrany osobních údajů, aby pomohla chránit osobní údaje, které nashromáždí. Personál společnosti Jeunesse bude podle potřeby proškolen, aby tuto politiku účinně implementoval. Diskuse o krocích, které společnost Jeunesse podniká k ochraně osobních údajů, naleznete v kapitole 7.

III. Obnova / Ověření

Společnost Jeunesse bude každoročně obnovovat své certifikace ochrany osobních údajů EU-US a Švýcarsko-US, pokud následně neshledá, že již takovou certifikaci nepotřebuje nebo pokud zavede jiný adekvátní mechanismus.

Před obnovením certifikace provede společnost Jeunesse interní ověření k zajištění, že její atestace a prohlášení o zacházení s osobními údaji zákazníků z řad soukromých osob jsou přesné a že společnost tyto postupy vhodně zavedla. Konkrétně společnost Jeunesse podnikne v rámci ověřovacího procesu následující:

 1. Prověří tuto politiku ochrany osobních údajů EU-US a politiku ochrany osobních údajů zveřejněnou na internetových stránkách, aby zajistila, že tyto politiky přesně popisují postupy shromažďování osobních údajů od zákazníků z řad soukromých osob;
 2. Zajistí, aby zveřejněná politika informovala zákazníky společnosti Jeunesse z řad soukromých osob o účasti společnosti Jeunesse v programu ochrany osobních údajů EU-US a v programu ochrany osobních údajů Švýcarsko-USA, a kde je možné získat kopii dalších informací (např. kopii této politiky);
 3. Zajistí, aby tato politika nadále splňovala principy ochrany osobních údajů EU-US;
 4. Potvrdí, že zákazníci z řad soukromých osob jsou informováni o procesu řešení stížností a jakémkoliv procesu nezávislého řešení sporů (společnost Jeunesse tak může učinit prostřednictvím veřejných internetových stránek, smlouvy se zákazníky z řad soukromých osob nebo obojího); a
 5. Prověří své procesy a postupy pro školení zaměstnanců ohledně účasti společnosti Jeunesse v programech ochrany osobních údajů EU-US a vhodného zacházení s osobními údaji soukromých osob;

Společnost Jeunesse bude každoročně připravovat prohlášení o interní verifikaci.

IV. Shromažďování a používání osobních údajů

Společnost Jeunesse poskytuje různá řešení svým zákazníkům z řad soukromých osob, kteří nakupují její produkty a služby. Společnost Jeunesse shromažďuje osobní údaje od zákazníků z řad soukromých osob, kteří si zakoupí její produkty, zaregistrují se na naše internetové stránky, přihlásí se na svůj účet, vyplní průzkumy, požádají o informace nebo s námi budou komunikovat jiným způsobem.

Osobní údaje, které shromažďujeme, se mohou lišit podle interakce zákazníka z řad soukromých osob s našimi internetovými stránkami a podle požadavku na naše produkty nebo služby. Obecně platí, že společnost Jeunesse shromažďuje od svých zákazníků z řad soukromých osob následující typy osobních údajů: kontaktní údaje, včetně jména kontaktní osoby, e-mailové adresy, zasílací adresy, telefonního čísla, čísla kreditní karty a data kreditní karty. Zákazníci z řad soukromých osob mají možnost vyžádat si službu ’s vypršení čísla. Dále mají distributoři možnost vyžádat si službu prostřednictvím online zákaznické služby. Budeme shromažďovat informace, které se rozhodnou nám poskytnout jak zákazníci z řad soukromých osoby, tak distributoři, a to prostřednictvím našich portálů.

Když zákazníci z řad soukromých osob použijí naše služby online, získáme jejich IP adresu a typ vyhledávače. Můžeme spojit IP adresu a typ vyhledávače s konkrétním zákazníkem. Můžeme také shromáždit osobní údaje od osob, které nás kontaktují prostřednictvím našich internetových stránek, a vyžádat další informace; v takových situacích bychom získali kontaktní informace (jak bylo uvedeno výše) a jakékoliv jiné informace, které se daná osoba rozhodne předat prostřednictvím našich internetových stránek

Informace, které shromažďujeme od zákazníků z řad soukromých osob, se používají k prodeji produktů a služeb, které od nás nakupují, pro řízení transakcí, podávání zpráv, k fakturaci, obnovení, pro jiné operace související s poskytováním služeb a produktů zákazníkům z řad soukromých osob.

Společnost používá osobní údaje, které získá přímo od svých zákazníků z řad soukromých osob, a pro své partnery nepřímo v roli poskytovatele služeb pro následující obchodní účely, mimo jiné:

 1. Udržení a podpora jejích produktů, dodávka a poskytnutí požadovaných produktů/služeb a plnění jejích smluvních závazků s tím souvisejících (včetně řízení transakcí, podávání zpráv, fakturace, obnovení a jiných operací souvisejících s poskytováním služeb zákazníkovi z řad soukromých osob);
 2. Uspokojení zákonných požadavků v oblasti výkaznictví a daní a jiných požadavků (např. import/export);
 3. Ukládání a zpracovávání údajů, včetně osobních údajů, do počítačových databází a na servery;
 4. Ověřování totožnosti (např. pro online přístup k účtům);
 5. Jak požaduje zákazník z řad soukromých osob;
 6. Jak požaduje zákazník z řad soukromých osob;
 7. A jinak, jak požadují zákony.

Společnost Jeunesse neposkytuje osobní informace třetím stranám pro účely, které jsou zásadně odlišné od těch, pro které byly původně získány. Pokud se to v budoucnu změní, poskytneme osobám možnost souhlas s poskytnutím údajů odebrat.

V. Poskytování/další předávání osobních údajů

Pokud není v tomto dokumentu uvedeno jinak, společnost Jeunesse poskytuje osobní údaje pouze třetím str, které je ze smysluplných důvodů potřebují znát, a to pouze v rozsahu původní transakce a nikoliv pro jiné účely. Takoví příjemci musí souhlasit s tím, že se budou řídit závazky důvěrnosti.

Společnost Jeunesse může poskytnout osobní údaje třetím stranám, které jednají jako zástupci, konzultanti a dodavatelé, a to k provádění úkolů jejich jménem a podle jejich pokynů. Společnost Jeunesse může například uložit takové osobní údaje v prostorách provozovaných třetími stranami. Tyto třetí strany musí souhlasit, že použijí osobní údaje pouze pro účely, pro které je společnost Jeunesse určila, a musí buďto:

 1. Splňovat principy ochrany osobních údajů EU-US nebo jiný mechanismus povolený platným zákonem/platnými zákony o ochraně osobních údajů EU a Švýcarska a zpracovávání osobních údajů;
 2. Nebo souhlasit, že poskytnou adekvátní formy ochrany osobních údajů, které nejsou méně účinné než ty, které jsou uvedeny v této politice;

Společnost Jeunesse může také poskytnout osobní údaje pro jiné účely nebo jiným třetím stranám, když subjekt údajů poskytl souhlas nebo požádal o takové zveřejnění. Buďte si prosím vědomi, že se po společnosti Jeunesse může požadovat, aby zveřejnila osobní informace soukromé osoby v reakci na zákonný požadavek státních orgánů, včetně plnění národních požadavků na bezpečnost nebo vymáhání zákona. Společnost Jeunesse je odpovědná za řádné převody osobních údajů třetím stranám.

VI. Citlivé údaje

Společnost Jeunesse od svých zákazníků z řad soukromých osob neshromažďuje citlivé údaje.

VII. Neporušenost a bezpečnost údajů

Společnost Jeunesse vynakládá přiměřené snahy na udržení přesnosti a neporušenosti osobních údajů a případně k jejich aktualizaci. Společnost Jeunesse zavedla fyzická a technická opatření k ochraně osobních údajů před ztrátou, zneužitím a neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnou nebo zničením. Jeunesse’s Např. elektronicky ukládané osobní údaje jsou ukládány na zabezpečené síti chráněné pomocí firewall a přístup k elektronickým informačním systémům společnosti Jeunesse vyžaduje ověření uživatele prostřednictvím hesla nebo podobného prostředku. Společnost Jeunesse také využívá omezení přístupu, omezení počtu zaměstnanců, kteří mají přístup k osobním údajům zákazníků z řad soukromých osob.

Dále společnost Jeunesse využívá technologii zabezpečeného šifrování k ochraně určitých kategorií osobních údajů. Navzdory těmto opatřením žádná opatření na ochranu údajů nezaručují 100% bezpečnost po celou dobu.

VIII. Oznámení

Společnost Jeunesse oznamuje zákazníkům z řad soukromých osob, že plní principy ochrany osobních údajů EU-US a švýcarsko-americké principy ochrany osobních údajů prostřednictvím své politiky ochrany osobních údajů zveřejněné na internetových stránkách, které jsou k dispozici na: nbsp; https://www.jeunesseglobal.com/cs-CZ/privacy-policy a získejte souhlas zákazníka z řad soukromých osob a plnění současné politiky, když nám poskytují své informace v procesu provádění transakce.

IX. Přístup k osobním údajům

Jeunesse’s Personál společnosti může mít přístup a používat osobní údaje pouze tehdy, když má k tomu oprávnění a pouze k účelu, ke kterému byl oprávněn.

X. Právo přístupu, změna nebo smazání osobních údajů

 1. Právo přístupu. Zákazníci z řad soukromých osob mají právo vědět, které jejich osobní údaje jsou zahrnuty do databáze, a zajistit, aby byly tyto osobní údaje přesné a relevantní pro účely, pro které je společnost Jeunesse získala. Zákazníci z řad soukromých osob si mohou prověřit osobní údaje uložené v databázích a opravit, vymazat nebo zablokovat jakékoliv údaje, které jsou nepřesné, jak povolují platné zákony a politiky společnosti Jeunesse. Po náležité žádosti a jak vyžadují principy ochrany osobních údajů EU-US společnost Jeunesse umožňuje zákazníkům z řad soukromých osob mít přístup k jejich osobním údajům za účelem jejich opravy nebo upravení, pokud jsou nepřesné. Zákazníci z řad soukromých osob mohou pozměnit své osobní údaje přihlášením se do svého účtu, a to kontaktováním společnosti Jeunesse telefonicky nebo e-mailem. Při změnách svých osobních údajů musí subjekty údajů poskytnout pouze pravdivé, úplné a přesné informace. Pokud chtějí zákazníci z řad soukromých osob vymazat své osobní údaje, měli by odeslat písemnou žádost místní kanceláři společnosti Jeunesse.
 2. Žádosti o osobní údaje. Společnost Jeunesse bude sledovat vše, co je uvedeno níže, a podá oznámení příslušným stranám podle zákona a smlouvy, pokud nastanou kterékoliv z následujících okolností: (A) právně závazná žádost o poskytnutí osobních údajů ze strany represivního orgánu, pokud to není zakázáno zákonem nebo nařízením; nebo (b) žádosti, které získá subjekt údajů. Pokud společnost Jeunesse obdrží žádost zákazníka z řad soukromých osob o přístup k jeho osobním údajům, pak společnost Jeunesse poskytne tyto informace, pokud nevyžaduje jinak zákon nebo smlouva s daným zákazníkem z řad soukromých osob.
 3. vyřízení žádostí o přístup, upravení a opravy. Společnost Jeunesse se pokusí včas odpovědět na všechny přiměřené písemné žádosti o ověření, úpravu nebo deaktivaci osobních údajů.

XI. Změny této politiky

Tato politika může být čas od času upravena v souladu s principy ochrany osobních údajů EU-US a platnými principy a zákony o ochraně údajů. Budeme zaměstnance informovat o změnách této politiky buďto jejich zveřejněním na našem intranetu, prostřednictvím e-mailu nebo jinými prostředky. Oznámíme zákazníkům, pokud provedeme změny, které zásadním způsobem ovlivňují způsob, jak zacházíme s dříve získanými osobními údaji, a umožníme jim vybrat si, zda mohou být jejich osobní údaje použity jakýmkoliv zásadně odlišným způsobem.

XII. Otázky nebo stížnosti

Zákazníci z řad soukromých osob z EU a Švýcarska mohou kontaktovat společnost Jeunesse s otázkami nebo stížnostmi ohledně této politiky na následující adrese: [email protected].

XIII. Vymáhání a rozhodnutí sporů

V souladu s principy ochrany osobních údajů EU-US a Švýcarska se společnost Jeunesse zavazuje, že bude řešit stížnosti ohledně ochrany soukromí a našeho získávání nebo použití vašich osobních informací. Soukromé osoby z EU a Švýcarska, které mají otázky nebo obavy ohledně použití svých osobních údajů, by nás měly kontaktovat na adrese: [email protected].

Pokud nelze otázku nebo obavu vyřešit tímto procesem, společnost Jeunesse se dále zavázala předat nevyřešené stížnosti ohledně ochrany soukromí podle principu ochrany osobních údajů EU-US a Švýcarsko-US nezávislému mechanismu řešení sporů, který provozuje JAMS, což je světové smírčí centrum pro záležitosti osobních údajů a ochrany soukromí.

Pokud jste včas neobdržel(a) potvrzení přijetí své stížnosti nebo pokud nebyla vaše stížnost společností Jeunesse uspokojivě řešena, soukromé osoby z EU a Švýcarska mohou předat stížnost JAMS EU a švýcarskému programu ochrany osobních údajů, které lze nalézt na: : https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield. Dále pak jako poslední instance a v omezených situacích mohou soukromé osoby z EU a Švýcarska vyžadovat kompenzaci od panelu ochrany osobních údajů, což je závazný smírčí mechanismus.

Společnost Jeunesse se zavazuje, že bude spolupracovat s orgány ochrany osobních údajů (DPA) EU a Švýcarska a bude se řídit radou, kterou tyto orgány dají ohledně údajů o lidských zdrojích převedených z EU a Švýcarska v kontextu zaměstnaneckého vztahu.

XIV. Definované termíny

Termíny, které jsou v této politice uvedeny velkým písmem, mají následující významy:

"Individual Customer" znamená zákazníka z řad soukromých osob nebo klienta společnosti Jeunesse z EU nebo Švýcarska. Tento termín bude také zahrnovat jakéhokoliv individuálního zástupce nebo představitele zákazníka společnosti Jeunesse z řad soukromých osob, a všechny zaměstnance společnosti Jeunesse, pokud společnost Jeunesse získala osobní údaje od tohoto zákazníka z řad soukromých osob jakožto součást obchodního vztahu se společností Jeunesse.

" Subjekt údajů " znamená identifikovanou nebo identifikovatelnou žijící fyzickou osobu. Identifikovatelná osoba je někdo, koho lze identifikovat přímo či nepřímo, a to odkazem na jméno nebo na jeden nebo více faktorů jedinečných pro jeho osobní fyzické, psychologické, mentální, ekonomické, kulturní nebo společenské charakteristiky. U zákazníků žijících ve Švýcarsku může subjekt údajů zahrnovat také právnickou osobu.

" Zaměstnanec " je zaměstnancem (na dobu určitou, na dobu neurčitou, brigádně nebo na smlouvu), dřívější zaměstnanec, nezávislý dodavatel nebo uchazeč o zaměstnání nebo jakákoliv jejich pobočka nebo dceřiná společnost také sídlící v zemi v rámci Evropského hospodářského prostoru.

" Evropa " nebo " evropský " označuje zemi v Evropské unii.

" Osobní údaje " jak jsou definovány v článku 4 Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (EU) 2016/679 znamenají jakékoliv informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokální údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

" Citlivé údaje " znamenají osobní údaje, které odhalují zdravotní stav subjektu údajů, rasu nebo etnikum, politickou, náboženskou nebo filozofickou příslušnost nebo názory, sexuální orientaci nebo členství v odborech.

" Třetí strana " znamená jakoukoliv fyzickou osobu nebo subjekt, který není společností Jeunesse ani zaměstnancem, zástupcem, smluvním dodavatelem nebo představitelem společnosti Jeunesse.